Algemene voorwaarden

1. toepassingsgebied
2. aanbiedingen en dienstbeschrijvingen
3. orderprocedure en sluiting van het contract
4. prijzen en verzendkosten
5. levering, beschikbaarheid van goederen
6. betalingsmodaliteiten
7. eigendomsvoorbehoud
8. garantie van kwaliteit en waarborg
9. aansprakelijkheid
10. opslag van de contracttekst
11. Plaats van bevoegdheid, toepasselijk recht, contracttaal.

1. toepassingsgebied

1.1 Voor de zakelijke relatie tussen StichManufaktur, GCO Medienagentur, Eigenaar: Martin Reznicek, Schaezlerstraße 17, 86150 Augsburg BRD (hierna te noemen de "Verkoper") en de Klant (hierna te noemen de "Klant") gelden uitsluitend de volgende Algemene Voorwaarden in de op het tijdstip van de bestelling geldige versie.
1.2 U kunt onze klantenservice voor vragen, klachten en bezwaren bereiken op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur onder het telefoonnummer
+49 (0) 8231 989 60 40 en per e-mail op info@stick-manufaktur.de.
1.3 Een consument in de zin van deze Algemene Voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat met een doel dat overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven (§ 13 BGB).
1.4 Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij de verkoper uitdrukkelijk met de geldigheid ervan instemt.

2. aanbiedingen en dienstbeschrijvingen

2.1 De presentatie van de producten in de online shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling. Prestatiebeschrijvingen in catalogi en op de websites van de Verkoper hebben niet het karakter van een verzekering of garantie.
2.2 Alle aanbiedingen zijn geldig "zolang de voorraad strekt", tenzij anders vermeld bij de producten. Afgezien daarvan, fouten zijn uitgesloten.

3. orderprocedure en sluiting van het contract

3.1 De klant kan vrijblijvend producten uit het assortiment van de verkoper kiezen en deze via de knop "In winkelwagen" in een zogenaamde winkelwagen verzamelen. Binnen de winkelwagen kan de productselectie worden gewijzigd, bijv. verwijderd. De klant kan dan in het winkelmandje overgaan tot de afronding van het bestelproces door op de knop "Verdergaan naar kassa" te klikken.
3.2 Door op de knop "bestelling met betalingsverplichting" te klikken, dient de klant een bindend verzoek in om de goederen in het winkelmandje te kopen. Alvorens de bestelling te verzenden, kan de klant de gegevens te allen tijde wijzigen en bekijken en de browserfunctie "terug" gebruiken om terug te keren naar het winkelwagentje of het bestelproces helemaal afbreken. Verplichte informatie is gemarkeerd met een asterisk (*).
3.3 De verkoper stuurt de klant vervolgens een automatische ontvangstbevestiging per e-mail waarin de bestelling van de klant nogmaals wordt vermeld en die de klant kan afdrukken met behulp van de functie "Afdrukken" (orderbevestiging). De automatische ontvangstbevestiging documenteert enkel dat de bestelling van de klant door de verkoper is ontvangen en houdt geen aanvaarding van de aanvraag in. De koopovereenkomst komt pas tot stand wanneer de verkoper het bestelde product binnen 2 dagen aan de klant heeft verzonden of overhandigd of de verzending binnen 2 dagen aan de klant heeft bevestigd met een tweede e-mail, uitdrukkelijke orderbevestiging of toezending van de factuur.
3.4 Indien de verkoper vooruitbetaling toestaat, komt de overeenkomst tot stand met het verstrekken van de bankgegevens en het verzoek tot betaling. Indien de betaling, ondanks de vervaldag, niet binnen de 10 kalenderdagen na verzending van de orderbevestiging door de Verkoper is ontvangen, zelfs niet na een hernieuwd verzoek, zal de Verkoper zich uit het contract terugtrekken met als gevolg dat de bestelling vervalt en de Verkoper geen enkele verplichting tot levering heeft. De bestelling wordt dan zonder verdere gevolgen voor koper en verkoper afgehandeld. In geval van vooruitbetaling wordt het artikel dus voor maximaal 10 kalenderdagen gereserveerd.

4. prijzen en verzendkosten

4.1 Alle op de website van de Verkoper vermelde prijzen zijn inclusief de toepasselijke wettelijke BTW.
4.2 Naast de vermelde prijzen zal de Verkoper verzendkosten in rekening brengen voor de levering. De verzendkosten zullen duidelijk aan de Koper worden meegedeeld op een aparte informatiepagina en tijdens het bestelproces.

5 Levering, beschikbaarheid van goederen

5.1 Indien vooruitbetaling is overeengekomen, geschiedt levering na ontvangst van het factuurbedrag.
5.2. Indien de levering van de goederen ondanks drie leveringspogingen door de schuld van de koper mislukt, kan de verkoper zich uit het contract terugtrekken. Eventuele betalingen zullen onverwijld aan de klant worden terugbetaald.
5.3 Indien het bestelde product niet beschikbaar is omdat de Verkoper dit product buiten zijn schuld niet van zijn leverancier krijgt, kan de Verkoper zich uit de overeenkomst terugtrekken. In dat geval zal de verkoper de klant onmiddellijk op de hoogte brengen en, indien nodig, de levering van een vergelijkbaar product voorstellen. Indien geen vergelijkbaar product beschikbaar is of indien de klant niet wenst dat een vergelijkbaar product wordt geleverd, zal de verkoper de klant onmiddellijk de reeds betaalde tegenprestatie terugbetalen.
5.4 Klanten worden geïnformeerd over levertijden en leveringsbeperkingen (bijv. beperking van levering aan bepaalde landen) op een aparte informatiepagina of in de desbetreffende productbeschrijving.

6. betalingsmodaliteiten

6.1 De klant kan in het kader van en voor het afsluiten van het bestelproces kiezen uit de beschikbare betalingsmogelijkheden. De klanten zullen op een aparte informatiepagina worden geïnformeerd over de beschikbare betaalmiddelen.
6.2 Indien betaling per factuur mogelijk is, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen en de factuur. Voor alle andere betalingswijzen moet de betaling zonder aftrek vooraf geschieden.
6.3 Indien voor de afwikkeling van de betaling opdracht wordt gegeven aan derde aanbieders, bijvoorbeeld Paypal, zijn hun algemene voorwaarden van toepassing.
6.4 Indien de vervaldag voor betaling door de kalender wordt bepaald, is de klant reeds in verzuim door het missen van de termijn. In dat geval is de klant de wettelijke vertragingsrente verschuldigd.
6.5. De verplichting van de klant tot betaling van vertragingsrente staat er niet aan in de weg dat de verkoper verdere schadevergoeding wegens verzuim vordert.
6.6 De klant heeft slechts recht op schuldvergelijking indien zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of door de verkoper zijn erkend. De klant kan alleen een retentierecht uitoefenen indien de vorderingen uit dezelfde contractuele relatie voortvloeien.

7. eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

8 Garantie voor materiaaldefecten en garantie

8.1 De garantie wordt bepaald volgens de wettelijke bepalingen.
8.2 Voor de door de verkoper geleverde goederen bestaat slechts garantie indien deze uitdrukkelijk is gegeven. De klanten zullen op de hoogte worden gebracht van de garantievoorwaarden voordat het orderproces wordt opgestart.

9. aansprakelijkheid

9.1 De volgende uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing op de aansprakelijkheid van Verkoper voor schade, onverminderd de overige wettelijke vereisten voor claims.
9.2 De Verkoper is onbeperkt aansprakelijk voor zover de oorzaak van de schade berust op opzet of grove nalatigheid.
9.3. Bovendien is de verkoper aansprakelijk voor de licht nalatige schending van wezenlijke verplichtingen, waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, of voor de schending van verplichtingen, waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de klant regelmatig vertrouwt. In dat geval is de Verkoper echter slechts aansprakelijk voor de voor het contract typische, te voorziene schade. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de licht nalatige schending van andere verplichtingen dan die welke in de bovenstaande zinnen zijn vermeld.
9.4 Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, voor een gebrek na het ingaan van een garantie voor de kwaliteit van het product en voor bedrieglijk verzwegen gebreken. De aansprakelijkheid uit hoofde van de Wet Productaansprakelijkheid blijft onverlet.
9.5 Voor zover de aansprakelijkheid van de Verkoper is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

10. opslag van de tekst van het contract

10.1. De klant kan de tekst van het contract afdrukken voordat hij de bestelling bij de verkoper indient, door gebruik te maken van de afdrukfunctie van zijn browser in de laatste stap van de bestelling.
10.2 De Verkoper zal de Klant tevens een orderbevestiging met alle ordergegevens sturen naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. Met de orderbevestiging ontvangt de klant ook een exemplaar van de Algemene Voorwaarden, samen met de annuleringsvoorwaarden en de informatie over de verzendkosten en de leverings- en betalingsvoorwaarden. Als u zich in onze winkel hebt geregistreerd, kunt u uw bestellingen bekijken in uw profielruimte. Bovendien slaan wij de tekst van het contract op, maar maken wij die niet toegankelijk op het internet.

11. slotbepalingen
11.1 De plaats van bevoegdheid en uitvoering is de maatschappelijke zetel van de Verkoper indien de Klant een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een publiekrechtelijk speciaal fonds is.
11.2 De contracttaal is Duits.
11.3 Platform van de Europese Commissie voor onlinegeschillenbeslechting (OS) voor consumenten: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet bereid en niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Klachten

De klant moet onze prestaties onmiddellijk na de levering controleren en ons onverwijld op de hoogte brengen van eventuele gebreken. Indien de klant nalaat ons van een gebrek in kennis te stellen, wordt onze dienst geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het gebrek tijdens de inspectie niet herkenbaar was. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor fouten in de aangeleverde gegevens of in het manuscript, of als gevolg van onleesbaarheid daarvan. Hetzelfde geldt voor fouten die de opdrachtgever in de drukproef over het hoofd heeft gezien. Indien de cliënt aanspraken op schadevergoeding doet gelden, is onze aansprakelijkheid beperkt tot opzet en grove nalatigheid. Indien er geen sprake is van opzettelijke contractbreuk, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade. Indien wij opzettelijk een wezenlijke contractuele verplichting niet nakomen, zijn wij aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen; in dit geval is de aansprakelijkheid voor schadevergoeding echter beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade. De verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken bedraagt 7 dagen vanaf de aanvaarding van onze levering.

Verordening inzake de etikettering van textielproducten

Wij willen u erop wijzen dat sinds 8 mei 2012 de nieuwe Europese Textieletiketteringsverordening (Verordening EU nr. 1007/2011) in werking is getreden, die zowel leveranciers als detailhandelaars verplicht om textielproducten met Duitse materiaalspecificaties aan te prijzen of te verdelen. Ook al voldoen niet alle in omloop zijnde artikelen aan deze richtlijn, toch bevelen wij sterk aan dat online aangeboden goederen met onmiddellijke ingang worden beschreven met Duitse materiaalbeschrijvingen. Onjuiste informatie kan gevolgen hebben uit het oogpunt van het mededingingsrecht, die vaak worden bestraft met waarschuwingen en dwangmaatregelen.
Meer informatie hierover is te vinden op het internet.

Wet productveiligheid

Informatie over de wet inzake productveiligheid, die sinds 01.12.2011 van kracht is:

1. De belangrijkste taak van de wet is consumentenbescherming. Producten die niet voldoen aan de reeds bestaande fabricagevoorschriften zoals REACH, CE, enz. (b.v. als gevolg van niet-toegelaten weekmakers PPPP) moeten na ontdekking ervan zo gemakkelijk mogelijk aan een verantwoordelijke partij kunnen worden toegewezen. Zo kunnen fabrikanten en importeurs van gebrekkige of verontreinigde producten sneller worden opgespoord en ter verantwoording worden geroepen. Dit betekent dat alle promotionele producten ook moeten worden voorzien van een duidelijke afzender (postadres).

Het is van belang te weten dat de afzender verplicht is informatie te verstrekken aan de bevoegde autoriteiten en dat degene die de goederen op de markt brengt, eveneens verplicht is dit te doen.

Het adres moet altijd op het product worden aangebracht; grootte en plaats zijn niet gespecificeerd. Als het niet mogelijk is het adres op het product aan te brengen (dit moet aan de autoriteiten worden gedocumenteerd), is een adresetiket of een opdruk op de verpakking ook mogelijk.

Welke adressen worden gebruikt?

Net als in het verleden zal op de meeste promotionele artikelen het adres van de importeur of fabrikant op een onopvallende plaats worden aangebracht. Er is hier geen behoefte aan actie.

Het is ook mogelijk het adres van de klant bij te voegen, maar dit betekent dat de klant de distributeur is en dus verplicht is informatie te verstrekken.

De ontdekte veronachtzaming leidt automatisch tot een boete, die gebaseerd is op de waarde van de goederen en wordt opgelegd door de controleautoriteit. In geval van recidive wordt de boete dienovereenkomstig verhoogd.

In het ergste geval kunnen de goederen in beslag worden genomen

Eigendomsvoorbehoud

Alle door ons geleverde goederen blijven ons onbeperkt eigendom tot op het ogenblik van volledige betaling. In geval van een lopende zakenrelatie geldt dit eigendomsvoorbehoud tot de ontvangst van alle betalingen uit hoofde van de bestaande rekening-courantverhouding; het voorbehoud heeft betrekking op het erkende saldo. Verpandingen en eigendomsoverdrachten tot zekerheid van de door ons geleverde goederen zijn uitgesloten. De klant heeft echter het recht onze goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. In dit geval draagt hij echter reeds nu alle vorderingen ter hoogte van het eindbedrag van de factuur (inclusief wettelijke belasting over de toegevoegde waarde) van onze vordering aan ons over, die hem uit de doorverkoop jegens zijn afnemers of derden toekomen, onafhankelijk van het feit of onze goederen zonder of na verwerking zijn verkocht. De klant blijft ook na de overdracht gemachtigd om deze vordering te innen. Dit doet echter geen afbreuk aan ons recht om de vordering zelf te innen. In dit verband verbinden wij ons ertoe de vordering niet te innen zolang de klant zijn betalingsverplichtingen uit de geïnde opbrengsten nakomt, niet met de betaling in gebreke is en met name geen aanvraag tot opening van een insolventieprocedure is ingediend of de betalingen niet zijn opgeschort. In dat geval kunnen wij echter eisen dat de klant ons op de hoogte brengt van de overgedragen vorderingen en hun schuldenaars, alle voor de inning noodzakelijke informatie verstrekt, de desbetreffende documenten overhandigt en de schuldenaars (derden) van de overdracht op de hoogte brengt. Indien de klant in strijd met de overeenkomst handelt, met name in geval van betalingsverzuim, zijn wij gerechtigd de goederen onder eigendomsvoorbehoud terug te nemen. De terugname van de goederen vormt geen herroeping van de overeenkomst, tenzij wij dit uitdrukkelijk en schriftelijk hebben verklaard. De inbeslagneming van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen vormt steeds een terugtrekking uit de overeenkomst. Na terugneming van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen hebben wij het recht deze te gelde te maken; de opbrengst van de gelde gemaakte goederen wordt verrekend met de schulden van de klant, verminderd met de redelijke kosten van de gelde gemaakte goederen.

Gereedschappen, films, beeldschermen, gegevens en programmeringsgegevens die voor de opdracht nodig zijn, blijven eigendom van de opdrachtnemer.
Bescherming van handelsmerken

Voor alle logo's, handelsmerken, tekens, enz. die van de cliënt worden ontvangen, is de cliënt verantwoordelijk voor de bescherming van het auteursrecht en de toestemming om deze handelsmerken aan te brengen. De klant is als enige verantwoordelijk voor eventuele inbreuken op handelsmerken.

De plaats van uitvoering en de bevoegdheid voor alle wederzijdse vorderingen is uitsluitend Augsburg.